कवितावली (पद्य)-सुन्दर काण्ड  हिन्दी देवनागरी में पढ़ें।

kavitavali (sundar kand)

sundar kand

  
sundar kand

ashok van

  
basav-baroon bidhi-banaten suhavano,
dasananako kananu basnt ko singaroo sea.
samay purane pat parat, darat batu,
palat lalat rati-marake biharoo sea..
dekhen bar bapika tadag bagako banad,
ragabas bho biragi pavanakumaroo so.
 siyaki dasa biloki bitap asok tar,
‘tulasi’ bilokyo so tilok-sok -saroo so.1.

mali meghamal, banapal bikaral bhat,
ninke sab kal sinche sudhasar nirake.
mnghanad ten dularo, pran ten piyaro bagu,
ati anuragu jiyn jatudhan dhir ken..
‘tulasi’ so jani-suni, siyakea darasu pai,
 paithea batikan bajai bal raghubir ken.
 bidyaman dekhat dasananako kananu sea .
tahas -nahas kiyo sahasi samir ken.2.

lnkadahan

  
 
(3)
basan batori bori-bori tel tamichar,
khori-khori dhai ai bandhat lngoor hain.
 taiso kapi kautuki derat dhile gat kai-kai,
latake adhat sahai, jimen kahai, koor hain..
 bal kilakari kai-kai, tari dai-dai gari det,
 pachhen lage, bajat nisan dhol toor hain..
 baladhi badhan lagi, thaur -thaur dinhin agi,
bindhaki davari kaidhaun kotisat soor hain.3.
(4)
lai-lai agi bhage balajal jahan tahan,
laghu hvai nibuki giri merooten bisal bho.
kautuki kapisu kudi kanak-kngooran chadhyo,
ravan-bhavan chadhi thadhea tehi kal bho..
‘tulasi’ virajyo byom baladhi pasari bhari,
dekhen haharat bhat, kalu so karal bho..
tejako nidanu manea kotik krisanu-bhanu,
 nakh bikaral, mukhu teso ris lal bho.4.
(5)

balasi bisal bikaral, jvalajal mano .
lnk lilibeko kal rasana pasari hain.
kaidhon byomabidhika bhare hain bhoori dhoomaketu,
 biraras bir taravari so udhari hai.
‘tulasi’ sures-chapu, kaidhon damini-kalapu,
kaindhon chali meroo ten krisanu-sari bhari hai.
dekhen jatudhan-jatudhanin akulani kahain,
 kananu ujaryo, ab nagaroo prajarihain.5.
(6)

jahan-tahan bubuk biloki bubukari det,
 jarat niket, dhavau, dhavau lagi agi re..
 kahan tatu-matu, bhrat-bhagini, bhamini-bhabhi,
dhota chhote chhohara abhage bhonde bhagi re..
 hathi chhorau, ghora chhorau, mahish brishabh chhorau,
 chheri chhorau, sovai so jagavau , jagi, jagi re..

‘tulasi’ biloki akulani jatudhanin kahain,
bar-bar kahyaun , priy! kpison n lagi re.6.

(7)
dekhi jvalajalu, hahakaroo dasakngh suni,
kahyo dharo dharo, dhae bir balavan hain.
lien sool-sel, pas-paridh, prachnd dnd,
bhojan sanir, dhir dharen dhanu -ban hain.
 ‘tulasi ’ samidh saunj, lnk jagyakundu lakhi,
jatudhan pungiphal jav til dhan hai.
struva so lngool , balamool pratikool habi,
svaha maha hanki hanki hunain hanuman hain.7.
(8)

gajyo kapi gaj jyon , birajyo jvalajalajut,
bhaje bir dhir, akulai uthyo ravano.
dhavaun , dhavau, dharau, suni dhae jatudhan dhari,
 baridhara uladai jaladu jaun savano..
lapat jhapat jhaharane, haharane bat,
bhaharane bhat, paryo prabal paravano..
 dhakani dhakeli, peli sachiv chale lai theli,
nath! n chalaigo balu, analu bhayavano.8.
(9)

bado़ bikaral beshu dekhi, suni singhanadu,
uthyo meghanadu, sabishad kahai ravano.
 beg jityo maroot, pratap maratnd koti,
kaloo karalatan, badaee jityo bavano..
‘tulasi’ sayane jatudhan pachhitane kahain,
 jako aiso dootu, so to sahebu abai avano..
kaheko kusal roshen ram bamadevahoo ki,
bisham balison badi bairako badhavano.9.
(10)

pani!pani! pani! sb rani akulani kahain,
jati hain parani, gati jani gajachali hai.
basan bisarai, manibhooshan snbharat n,
anan sukhane , kahai , kyonhoo kooo palihai..
‘tulasi’ mndovai miji hath, dhuni math kahai,
kahoon kan kiyo n, main kahyo keto kali hai.
bapuren bibhishan pukari bar bar kahyo,
banaroo badi balai ghane ghar ghalihai.10.

(11)

kananu ujaryo to ujaryo, n bigaryo kachhu,
banaroo becharo bandhi anyo hathi harason.
 
nipat nidar dekhi kahoo n lakhyo biseshi,
dinho na chhadai kahi kulake kutharason .

chhote au badere mere pootoo anere sab,
sanpani son khelain, melain gare chhuradhar son..
 
‘tulasi’ mndobai roi-roi kai bigovai apu,
 bar -bar kahyon main pukari dadhijarason.11.

(12)

ranin akulani sab dadhat parani jahin,
sakain n biloki beshu kesarikumarako..

miji-miji hath, dhunain math dasamath-tiy,
 ‘tulasi’ tilau n bhayo baher agarako..

 sabu asababu dadho , main n kadho, tain n kadho,
 jisaki pari, snbhare sahan-bhndar ko.

khijhati mndovai sabishad dekhi meghanadu,
bayo luniyat sab yahi dadhijarako.12.

(13)


 ravan ki rani vilakhani kahai jatudhanin,
 haha! kooo kahai bisabahu dasamathason.

kahe menghanad! kahe, kahe re mahodar! toon,
dhiraju n det, lai let kyon n hathason.

 kahe atikay!kahe , kahe re aknpan!
abhage tiy tyage bhode bhage jat sath son.

 ‘tulasi’ badhaee badi salate bisal bahain,
yahin bal baliso birodhu raghunathason.13.

(14)

hat-bat kot-ot, atani, agar, pauri,
khori-khori dauri -dauri dinhin ati agi hai.

 arat pukarat, snbharat n kooo kahoo.
byakul jahan so tahan lok chale bhagi hain.

 baladhai phiravai , bar bar jhaharavai, jharai ,
 bundiya-si lnk paghilai pag pagihai.

‘tulasi’ biloki akulani jatudhani kahain ,
 chitrahoo ke kapi so nisacharoo n lagihai.14.
(15)


 lagi , lagi agi, bhagi-bhagi chale jahan-tahan,
 dhiyako n may, bap poot n snbharahin.

chhoote bar, basan ughare, dhoom-dhundh andh,
kahai bare-boodhe़ ‘bari ,bari’ bar barahin..

hay hihinat, bhage jat ghaharat gaj,
bhari bhir theli-peli raundi -khaundi darahin.

nam lai chilat , bilalat, akulat ati,
‘tat tat! ’taunsiat, jhaunsiat, jharahin.15.


(16)

lapat karal jvalajalamal dahoon disi,
 dhoom akulane, pahichanai kaun kahi re.

pani ko lalat bilalat , jare gat jat,
 pare paimal jat ‘bhrat! toon nibahi re’.

 priya toon parahi, nath, toon parahi, bap!
bap toon parahi, poot! poot! toon parahi re..

‘tulasi’ biloki log byakul behal kahain ,
 lehi dasasis ab bis chakh chahi re.16.

(17)

bithika bazar prati, atani agar prati,
pavari-pagar prati banaroo bilokie.

adh-oordh banar, bidisi-disi banaroo hai,
manea rahyo hai bhari bararoo tilokien..

moondain ankhi hiy men, ugharen ankhi agen thadho,
 dhai jai jahan-tahan, aur kooo kokie.

lehu, ab lehu tab kooo n sikhabo manea,
 soee satarai jai jahi-jahi rokie.17.
(18)

ek karain dhauj , ek kahai, kadho saunj,
ek aunji, pani pikai kahai, banat n avano.

ek pare gadhe ek dadhat hin kadhe, ek
dekhat hain thadhe, kahain, pavaku bhayavano..

‘tulasi’ kahat ek ‘nike hath lae kapi,
 ajahoon n chhadai balu galako bajavanea’.

 ‘dhao re , bujhao re,’ ki ‘bavare hau ravare, ya ,
 aurai agi lagi n bujhavai sindhu savano’.18.

(19)
kopi dasakndh tab pralay payod bole,
ravan -rajai dhae ai jooth jori kai.

kahyo lnkapati lnk barat, butao begi,
banaroo bahai marau mahabari bori kai..

 bhalen nath! nai math chale pathapradanath ,
 barashain musaladhar bar-bar ghori kai.

jivanaten jagi agi , chapari chauguni lagi,
 tulasi bhabhari megh bhage mukhu mori kai.19.

(20)

ihan jval jare jat, uhan glani gare gat,
sookhe sakuchat sab kahat pukar hai.

 ‘jug shat bhanu dekhe pralayakrisanu dekhe’ ,
 sesh-mukh -anal biloke bar-bar hain.

 ‘tulasi’ sunyo n kan salilu sarpi -saman,
 ati achiriju kiyo kesarikumar hain.

barid-bachan suni sis sachivanh,
 kahain dasasis! ‘ees-bamata-bikar hain.20.’
(21)


‘pavaku, pavanu, pani, bhanu, himavanu, jamu,
kalu, lokapal mere dar davandol hain.

 sahebu mahesu sada snkit ramesu mohin,
 mahatap sahas birnchi lanhen mol hain. .

 ‘tulasi’ tilok aju doojo n birajai raju,
 baje-baje rajanike beta-beti ol hain.

ko hai ees namako, jo bam hot mohooso ko,
 malaval! shravareke bavare-se bol hain.21.’
(22)


bhoomi bhoomipal,byalapalak patal, nak-,
 pal , lokapal jete, subhat-samaju hai.

kahai malavan, jatudhanapati! ravare ko
manahoon akaju anai, aiso kaun aju hai..

ramakohu pavaku, samiroo siy-svasu, kisu,
ees-bamata biloku, banarako byaju hai.

jarat pachari pheri-pheri so nisnk lnk,
jahan banko biroo toso soor-sirataju hai.22.

(23)
pak pakavan bidhi nana ke , sndhano, sidho,
 bibidh bidhan dhan barat bakharahin.

 kanak kirit koti palng , petare, pith ,
 kadhat kahar sab jare bhare bharahin..

 prabal anal badhe jahan kadhe tahan dadhe,
 jhapat-lapat bhare bhavan-bhndarahin.

‘ tulasi’ agaroo n pagaroo n bajaroo bachyo,
hathi hathasar jare ghore ghorasarahin.23.

(24)
hat bat hataku pighlii chalo ghi-so ghano,
kanak-karahi lnk talaphati tayason..

nana pakavan jatudhan balavan sab ,
 pagi pagi dheri kinhi bhalibhanti bhayason..

pahune krisanu pavanamason paroso, hanuman
sanamani kai jevae chit -chayason.

tulasi nihari arinari dai -dai gari kahain,
bavaren surari bairoo kinhaun ramarayason.24.

(25)
ravanu so rajarogu badhat birat-ur,
 dinu-dinu bikal, sakal sukh rank so.

nana upachar kari hare sur, siddh, muni,
 hot n bisok, aut pavai n manak so..

 ramaki rajaiten rasaini samirasoonu ,
 utari payodhi par sodhi saravak so..

 jatudhan putapak lnk -jataroop,
ratan jatan jari kiyo hai mrigank-so.25.
 

sita ji ki bidaee

  
(26)
jari-bari, kai bidhoom, baridhi butai loom,
 nai matho pagani, bho thadho kar jori kai.

 matu! kripa kijai, sahijani dijai , suni siy,
  dinhi hai asis charoo choodamani chhori kai..

kaha kahaun tat! dekhe jat jyon bihat din,
 badi avalnb hi , so chale tumh tori kai..

tulasi sanir nain , nehaso sithil bain,
 bikal biloki kapi kahat nihori kai.26..
(27)
divas chh-sat jat janibe n, matu! dharoo,
 dhir, ari -antaki avadhi rahi thorikai.

baridhi bndhai setu aihain bhanukulaketu
sanuj kusal kapikataku batori kai..

 bachan binit kahi, sitako prabodhu kari ,
tulasi trikoot chadhi kahat daphori kai.

jai jai janakis dasasis-kari-kesari,
kapisu koodyo bat-ghat udadhi halori kai.27..

(28)
sahasi samirasunu niranidhi lnghi lakhi
lnk siddhapithu nisi jago hai masanu so .

 tulasi biloki mahasahasu prasann bhee,
debi siy-sarikhi, diyo hai baradanu so..

batika ujari, achhadhari mari, jari gadh,
 bhanukul bhanuko pratapabhanu-bhanu-so.

karat bilok lok-kokanad, kok kapi,
kahai jamavnt, ayo, ayo hanumanu so.28.

(29)
gagan nihari , kilakari bhari suni,
 hanuman pahichani bhe sannd sachet hain.

boodat jahaj bachyo pathikasamaju, mano ,
 aju jae jani sab ankamal det hain.

‘jai jai janakis jai jai lakhan-kapis’ kahi,
koodain kapi kautuki natat ret-ret hain.

angadu mayndu nalu nil balasil maha
baladhi phiravain, mukh nana gati let hai.29.

(30)
ayo hanumanu, pranahetu ankamal det,
 let pagadhoori aik, choomat lngool hain.

 ek boojhain bar-bar siy -samachar , kahain ,
 pavanakumaroo, bho bigatashram-sool hain..

ek bhookhe jani, agen anain knd-mool-phal,
ek poojain bahu balamoot tori phool hain.

 ek kahain ‘tulasi’ sakal sidhi taken,
jaken kripa-pathanath sitanathu sanukool hain.30.

(31)
siy ko sanehu, silu, katha tatha lnkaki,
kahat chale chayason, sirano pathu chhanamen.

kahyo jubaraj boli banarasamaju, aju,
 khahu phal, suni peli paithe madhubanamen..

mare bagavan, te pukarat devan ge,
‘ ujare bag angad’ dekhae ghay tanamen.

kahai kapiraju, kari ae kis, tul-
 sisaki sapath mahamodu mere manamen.31.

bhagavanh ramaki udarata

   
(32)bhagavanh ramaki udarata

nagaroo kuberako sumerooki barabari,
 birnchi-buddhiko bilasu lnk niraman bho.

 eesahi chadhai sis bisabahu bir tahan,
 ravanu so raja raj-tejako nidhanu bho..

‘tulasi’ tilokaki samriddhi, saunj, snpada ,
 sakeli chaki rakhi, rasi, jangaroo jahanu bho.

 tisaren upas banabas sindhu pas so
samaju maharajajoo ko ek din danu bho.32.

iti
(sundarakand samapt)

inhen bhi dekhen: kavitavali -tulasidas


panne ki pragati avastha
adhar
prarambhik
madhyamik
poornata
shodh

tika tippani aur sndarbh

bahari kadiyan

snbndhit lekh

varnamala kramanusar lekh khoj

a   a    i    ee    u    oo    e    ai    o   au    an    k   kh    g    gh    n    ch    chh    j    jh    n    t    th    d   dh    n    t    th    d    dh    n    p    ph    b    bh    m    y    r    l    v    sh    sh    s    h    ksh    tr    gy    ri    ri    aau    shr   aah